infomøde

Reportage fra Vindmølleprojektmøde i Medborgerhuset 9. okt .2013

 

 

 

Medborgerhuset i Lundby var fyldt til bristepunktet da European Wind Farms inviterede til informationsmøde. Selskabet har sammen med 14 lodsejere til hensigt at sætte otte kæmpevindmøller op på Køng Mose. Det var tydeligt at der var flertal af skeptiske borgere til mødet, men der var både tid og plads til at høre de forskellige indlæg imens man ved de lange borde blev tilbudt kaffe og kage.

 

Peter Vergo, planchefen i Vordingborg Kommunen startede mødet med en forklaring om "Den videre Planlægningsproces" og om VVM (Vurdering og Virkning på Miljøet) undersøgelsen, som kan påvirke kommunalbestyrelsesmedlemmer, og som i sidste ende er dem som skal sige ja eller nej til projektet.

VVM undersøgelsen bliver lavet af European Wind Farms selv, og selvom Vordingborg Kommune er "inde over" - skulle man sikre at undersøgelsen var "uvildig" - udtalte Peter Vergo. Der var flere i forsamlingen der ikke mente at sådan en undersøgelse kunne være "uvildig" hvis den var lavet af bygherren selv.

 

Den 22. oktober skal flere kommunalbestyrelsesmedlemmer besigtige vindmøller

på 126-140 meter og turen går til Kragerup og Lerchenborg, samt til Kyse og

Katrineholms Piber. Miljø- og Klimaudvalget behandler høringssvar til

Kostervig-projektet i sit møde den 30. oktober (herunder høringssvar til VVM,

Lokalplan og Kommuneplantillæg) - og behandlingen påvirker Køng Møllerne.

I november skal der ske en politisk høring af VVM-redegørelsen, samt lokalplan

og kommuneplantillæg for vindmøllerne i områderne Køng Mose og Kostervig

på Møn. Der skal også ske vurderinger af alle de høringsvar som er indkommet

ifm. "idéfasen" - hvor flere medlemmer af gruppen Stop Mosemøller har ansøgte

Vordingborg Kommune om at udlægge det naturskønne Køng Mose som

"stilleområde". Flere gange under Peter Fergos præsentation kom der spørgsmål

fra salen fra bekymrede borgere.

 

Andreas Von Rosen fra European Wind Farms forklarede placeringen af de otte

møller, som Vordingborg Kommune har udpeget som egnede til vindmølleområde.

Den oprindelig plan viser plads til kun 5. (Se kortet i højre spalte)

Der blev vist tegninger med diverse cirkler som skulle vise hvor grænsen går ifm. hvor meget borgerne kan påvirkes af lyd og støjgener. Derefter gav han ordet til Claus Backalarz fra Delta, Hørsholm.

 

Claus Backalarz's opgave var at fortælle om støj, og han kunne fremlægge teknisk data om støjgrænser og måling af støj fra vindmøller. Almindelig støj bestemmes uden for boligen mens lavfrekvent støj måles inde i husene. Han gjorde flere gange klart, at det er den gældende lovgivning der bestemmer grænserne - og henviste til en rapport der kunne fortælle, at det kun er omkring 3 % der er generes meget af støj. Der blev spurgt fra salen om der ikke er meget stort uenighed om disse grænser, og om der ikke kan være meget store fejl i rapporter netop lavet af Delta, som Miljøministeriet bruger til deres gældende lovgivning. Spørgeren rettede Claus Backalarz ved at sige at det faktisk er 4% der generes meget af støj, og når man tager alle oplysninger med fra rapporten kan tallet være helt op til 42% - dvs. 22% vil være en del eller meget generet, og hele 42% hvis man bor ved 44 decibel grænsen for boliger i åbent land.

 

Claus Backalarz var nødt til at trække lidt i land. Men konklusionen er jo at der er utrolig stor forskel på tallene og uenigheder om hvor meget støj generer eller kan være skadeligt. (Se artiklen som spørgeren refererede til klik her)

Efter debatten om procenter og støjgener blev der afspillet lydoptagelser af hvordan støjen fra en vindmølle kunne opleves ved forskellige grænser op til 50 decibel. Det vakte en del støj i lokalet.

 

European Wind Farms fortalte om "den grønne ordning" der skal styrke lokale

landskabelige og rekreative værdier samt fremme accepten af opstilling af

vindmøller på land. Hver gang der sættes en vindmølle op i Vordingborg

Kommune indbetales der penge på en særlig konto, som Energinet.dk

administrerer. Herfra kan Vordingborg Kommune søge om at få udbetalt penge

til initiativer der støtter den grønne ordnings formål. Kommunen kan søge om

tilskud på 88.000 kr for hver opstillet megawatt (MW). Køng Mose projektet har

en planlagt kapacitet på 24MW i alt (8 vindmøller x 3MW) der udløser

2.112.000 kr. til udbetaling til projekter under den grønne ordning som

kommunen kan ansøge om på Energinet.dk. Der blev spurgt ind til om disse

penge gik lige ned i kommunekassen - men Peter Vergo mente klart at

politkerne vil bruge pengene i lokalområdet hvor møllerne opstilles.

 

Så blev der oplyst om køberetsordningen. Ifølge lovgivningen skal den der opstiller en eller flere vindmøller på mindst 25 meter på land inden opstillingen påbegyndes, udbyde mindst 20% af ejerandelene til kostpris. Alle borgere og naboer som er over 18 år og som har folkeregisteradresse i kommunen har mulighed for at købe en andel. Alle inden for 4.5 km af vindmøllerne har førsteret. Såfremt alle andele ikke bliver solgt inden for 4.5 km af vindmøllerne tilbydes resten til de resterende af borgerne i kommunen.

 

Andelsprisen vil ligge mellem 3.000-3.700 kr. pr. andel, hvilket dog afhænger af projektets endelige udformning. Det forventede afkast ligger på 300-500 kr. pr. andel pr. år. Salg af andele vil bliver annonceret i dagspressen og forventes at blive gennemført i 2013. Desuden vil der holdes endnu et borgermøde hvor der vil blive beskrevet køberetsordningen i detaljer.

 

Til sidste kom Klaus Østergaard fra Ringkøbing Landbobank på banen og holdt et oplæg om hvad det er for en bank han repræsenterer og fortalte om deres speciale i investeringer i vindmølleprojekter. Derefter fortalte han om bankens interesse i at være til rådighed for at finansiere andelene ved projektet Køng Mose møllerne.

 

Til sidste, da mødet havde overskredet tiden med en halv time, var der flere spørgsmål fra salen og flere bekymrede røster. Der var et par stykker til stede som mente at vindmølleprojektet var udvikling for vores område som ikke burde bremses.

 

Til sidste blev der sunget en vindmøllesang:

 

Melodi: "Vi er jo alle i samme båd."

 

Her har vi møllen, og her spekulanten

her er projektet og det går lige til kanten

her er møllespekulanten

med projektet lige til kanten

her er hele møllesagen

og en modstand som så dagen

mosen og mennesker, lysglimt og støj

grænser og regler og møllen alt for høj

spekulanterne må stoppes, de skal ikke have no'et!

vi er jo ikke i samme båd!

 

Konklusionen var at indsigelse, hvidbøger, idékataloger og ansøgninger om stilleområde - alt sammen er faktisk næsten ligegyldigt. I sidste ende er det de kommunale politikerne i Vordingborg kommunalbestyrelse, som siger JA eller NEJ til

kæmpevindmøller på Køng Mose. Hvis borgerne skal påvirke beslutningen er det vigtigt, at de tager fat i lige netop den lokalpolitiker de stemte på ved kommunevalget- og overbevise ham eller hende om at stemme nej i kommunalbestyrelsen.

Kommunalpolitikere KAN påvirkes - og der foreslås her fra Stop Mosemøllerne at man straks tager telefonen og ringer!

Her er en liste over Kommunalbestyrelsens politiker og deres telefon nr.

 

Asger Diness Andersen Venstre - 55 98 50 20 eller 20 13 90 40

Birgitte Steen Jørgensen - Radikale Venstre - 51 53 24 95

Birthe Helth - Socialdemokraterne - 51 53 24 02

Bo Manderup - Venstre - 51 41 84 94

Brit Skovgaard - Venstre - 31 61 25 21

Carsten Olsen - Socialdemokraterne - 23 98 15 56

Carsten Rasmussen - Socialdemokraterne - 61 28 57 00

Else-Marie L. Sørensen - Socialistisk Folkeparti - 30 53 32 79

Erling B. Nielsen - Socialistisk Folkeparti - 55 99 63 21eller 51 53 24 31

Eva Sommer-Madsen - Venstre - 29 43 58 71

Heino Hahn - Dansk Folkeparti - 52 71 01 91

Henrik Holmer - Socialdemokraterne - 55 36 36 36

Ib Johansen - Socialdemokraterne - 51 53 24 07

Ivan Tolborg - Venstre - 55 99 04 32

Jørn Elo Hansen - Venstre - 40 79 29 99

Karin O. Jørgensen - Socialdemokraterne - 21 84 48 41

Kim Petersen - Venstre - 22 28 77 65

Knud Larsen - Venstre - 55 81 21 58 eller 21 27 21 58

Kurt Johansen - Socialdemokraterne - 30 30 47 20

Lena Schroll - Socialistisk Folkeparti - 30 26 71 22

Mette Høgh Christiansen - Socialdemokraterne - 51 53 25 87

Michael Ryberg Juliussen - Socialistisk Folkeparti - 29 46 15 16

Niels Fog - De Konservative - 40 30 95 38

Per Stig Sørensen - Dansk Folkeparti - 26 22 51 43

Peter E. Jonassen - Socialdemokraterne - 51 53 25 93

Poul A. Larsen - Socialdemokraterne - 21 76 14 36

Søren Nybo - De Konservative - 55 34 41 67 eller 51 53 25 57

Thomas Christfort - De Konservative - 40 59 77 88

Yvette Espersen - Dansk Folkeparti - 26 28 38 04

________________________________________________________

Invitation

MØD TALSTÆRKT OP!

European Wind Farms Danmark A/S inviterer alle naboer til offentligt

informationsmøde om vindmølleprojektet i Køng Mose hvor der

planlægges at opsætte 8 vindmøller, som kommer til at stå i en ret linje.

Mødet holdes tirssdag den 9. oktober

kl 19 i Medborgerhuset, Banevej 4, Lundby

I annoncen for mødet som er reklameret i Sydsjællands Tidende

under "Nyt fra Kommunen" og i en særskilt annonce, står der bl.a.

"Informationsmødet ligger i umiddelbar forlængelse af Vordingborg

Kommunes indledende idéhøring for projektet. Der er dog ikke tale om

et lovpligtigt møde, men et møde hvor European Wind Farms A/S vil

redegøre for projektet. På mødet vil European Wind Farms A/S bl.a.

beskrive støj, skyggekast og de visuelle konsekvenser af vindmøllerne.

Desuden vil European Wind Farms A/S beskrive

investeringsmuligheder m.v. for naboer og andre borgere i Vordingborg

Kommune, herunder også muligheder i forbindelse med

værditabsordningen, køberetsordningen og den grønne ordning.

Da mødet ligger før VVM-processen er der i øvrigt stadigvæk mulighed

for at påvirke projektet og European Wind Farms Denmark A/S er derfor åbne overfor alle forslag.

Vi ser frem til at se så mange som mulight. Kontaktperson Andreas Von Rosen."

Stop Mosemøllerne håber at så mange borgere som mulig møder frem den 9. oktober.

Køngmose møller i dag fra Køng Mark og med de nye kæmpemøller til sammenligningen - hvor der kommer til at være 8 stk i alt..

Informationsmøde om Kæmpemøller

I Køng Mose

STOP MOSE-MØLLERNE